Harmonogram Zastupitelstva hlavního města Prahy.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/index.html?clubId=18392

Blogy